Biochar and Farming Tutorial – Thai

โครงการถ่านไบโอชาร์ ของมูลนิธิอุ่นใจ เสนอทางเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่­างยั่งยืน โดยการมอบแหล่งข้อมูลความรู้ที่สำคัญให้แก

วิดิโอสาธิตการสร้างเตาไบโอชา

วิธีการทำ EM

วิธีการทำปุ๋ย

วิธีการทำปุ๋ยหมัก